Uusi työsopimuslaki voimaan

Yli 30 vuotta voimassa ollut työsopimuslaki uudistuu kokonaisuudessaan. Uudessa laissa parannetaan mm. lyhytkestoisissa työsuhteissa työtä tekevien työntekijöiden asemaa, täsmennetään yleissitovuusjärjestelmää ja selkiytetään työsuhdeturvaan liittyviä säännöksiä. Uudessa laissa on otettu huomioon myös Suomen kansainväliset velvoitteet ja EU-direktiivit.

Uuden lain mukaan työsuhteisiin sovellettavat vähimmäisehdot määräytyvät edelleen yleissitovan työehtosopimuksen mukaan. Työnantajan on noudatettava vähintään näitä ehtoja. Valtioneuvoston nimittämä erillinen lautakunta vahvistaa, mitä työehtosopimuksia on pidettävä yleissitovina. Päätökset julkaistaan erillisessä normirekisterissä ja ne ovat maksutta saatavissa Internetistä.

Uusi laki lähentää toistaiseksi voimassa olevien ja määräaikaisten työsuhteiden ehtoja. Laissa velvoitetaan työnantaja ottamaan huomioon palveluksessaan olevat osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät siten, että myös heille on ilmoitettava vapautuvista ja avoimista työpaikoista. Uutta työvoimaa palkatessaan työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen.

Uudessa laissa irtisanomisajat lyhenevät lyhyissä työsuhteissa ja pitenevät pitkissä työsuhteissa. Jos työsuhde on jatkunut 12 vuotta, työnantajan irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Myös työsuhteen irtisanomis- ja purkamisperusteita selkiytetään ja täsmennetään. Kaikkien irtisanomisperusteiden tulee olla asiallisia ja painavia ja työsuhteen saa purkaa vain painavista syistä. Laissa säädetään erikseen työntekijään ja työnantajaan liittyvistä irtisanomisperusteista.

Uuden lain mukaan perusteettomasta työsuhteen päättämisestä työnantajan on maksettava työntekijälle vähintään 3 kuukauden ja enintään 24 kuukauden palkka.
Luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun perusteettomasta työsuhteen päättämisestä maksettava korvaus voi olla enintään 30 kuukauden palkka.

Vähimmäiskorvausmäärää ei kuitenkaan sovelleta, jos työsopimus on irtisanottu tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä tai silloin, kun työnantaja purkaa työsopimuksen ilman laissa määriteltyä erittäin painavaa syytä, jos irtisanomisperuste on olemassa.

Uudessa laissa on säädetty myös työntekijän oikeudesta valita edustajakseen luottamusvaltuutettu silloin, kun työntekijöille ei työehtosopimuksen perusteella ole valittu luottamusmiestä.

Lähde: Työministeriö